پنجشنبه 2 اسفند 1397  |   | 
 
 
  ورود کاربران
  • آقای دکتر محمد جلال عباسی شوازی | رئیس مؤسسه‌ی مطالعات و مدیریت جامع تخصصی جمعیت کشور و رئیس کمیته‌ی بین‌الملل
  • نماینده UNFPA
  • نماینده وزارت امور خارجه
  • نماینده روابط بین‌الملل مرکز آمار ایران